JS HAMILTON

Ispitivanje pakiranja i ne-prehrambenih proizvoda
 

Materijali koji dolaze u kontakt s hranom FCM

J.S. Hamilton laboratoriji primjenjuju širok spektar analitičkih metoda za FCM:

Ukupna migracija (OML)

Testovi za ukupnu migraciju rade se uz pomoć modelnih otopina i u širokom spektru ispitivanja, ovisno o namjeni FCM.

Modelne otopine koje se koriste: 

 • Destilirana voda
 • 10% etanol
 • 3% octena kiselina
 • 20% etanol
 • 50% etanol
 • Biljno ulje
 • izooktan
 • 95% etanol
 • poli(2,6-difenyl-p-fenilen oksid) - MPPOTenax ®

Radimo akreditirane metode koje su u skladu PN-EN 1186 za analizu ukupne migracije.

Specifična migracija (SML)

Specifična migracija- određivanje količine ostataka tvari zaostalih u migracijskoj otopini, u specifičnim uvjetima koristeći ciljanu modelnu otopinu hrane. Te se analize rade prema akreditiranim metodama s plinskom kromatografijom, tekućinskom kromatografijom, masenom spektrometrijom i ostalim instrumentalnim metodama.

Senzorska analiza

enzorskoj analizi ambalaže cilj je procijeniti utjecaj materijala ambalaže na miris i okus hrane.  Takvom analizom najbrže se može procijeniti utjecaj ambalaže na kvalitetu i tako se može dokazati negativan utjecaj (ili nedostatak takvih učinaka) tvari sadržane u ambalaži pakirane hrane.

Mikrobiološka analiza

Mikrobiološka analiza ambalažnog materijala i gotove ambalaže za utvrđivanje ukupnog broja bakterija, kvasaca i plijesni te ostalim patogenima u svim tipovima ambalaže.

Određivanje teških metala Pb, Cd, Hg, Cr

Određivanje teških metala u skladu je s Direktivom 94/62/EC (proizvođači ambalaže obvezuju se smanjiti sadržaj teških metala u svojim proizvodima).

Ostale analize

 • Migracija primarnih aromatskih amina,
 • količina ftalata,
 • otpornost na slinu i znoj,
 • hlapljivi spojevi (VOC),
 • količina peroksida

 

 Za više informacija molimo Vas kontaktirajte nas na
zadar@hamilton.com.pl


 

Hamilton On-Line


Novosti

 

Seminar "Brilliant room"

Naša misija prepoznatiljivosti u laboratorijskim uslugama se kristalizirala kroz naziv „Briliant room“.

Započeli smo seriju seminara u sklopu kojih prezentiramo našu novu ideju.
Prvo predavanje "Brilliant room" (u analitičkim laboratorijima) kao dodana vrijednost održalo se u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori u Osijeku 11.3.2016. Održali su ga kolege Zdenko Jukić i Luka Beretin. Cilj predavanja je bio približiti korisnicima laboratorijskih usluga novi, brži i moderniji pristup u rješavanju njihovih problema.
 
 
Drugo po redu predavanje održalo se u Opatiji, u subotu, 9. travnja u sklopu „6. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi horizonti“.
Teme 6. Nacionalne konferencije, koja se organizirala kao stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, usmjerene su u pravcu sagledavanja zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, kakvoće i podrijetla pčelinjih proizvoda, te njihove primarne proizvodnje.
Naša tema je bila vezana za zdravstvenu ispravnost kozmetičkih proizvoda sa naglaskom na medne komponente istih.