Pārtikas testēšanas nodaļa

Tendenču analīze

Esošā likumdošana, kas ietverta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2073/2005 (2005. gada 15. novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (ņemot vērā grozījumus), uzliek pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem pienākumu analizēt tendences testēšanas rezultātos un, ja rezultāti ir neapmierinoši, uzliek pienākumu veikt attiecīgus pasākumus, lai labotu šo situāciju un novērstu mikrobioloģisko draudu rašanos. Ražotājiem, balstoties uz tendenču analīzi un riska novērtēšanu, periodiski jāpārskata iepriekšminētās regulas mikrobioloģiskie kritēriji un, ja nepieciešams, jāgroza vai jāpapildina tos.

 

Mūsu speciālisti palīdzēs izstrādāt datu statistiskās analīzes ražošanas procesiem un vides monitoringam, parādot attiecības starp novērotajiem mainīgajiem un laiku. Šim nolūkam tiek izmantota sistemātiska izejvielu, produktu vai vides paraugu ņemšana un iegūto datu  salīdzināšanai ar kontroles diagrammas datiem.  Mēs izstrādājam kontroles diagrammas, pamatojoties uz paraugu analīžu rezultātiem mūsu laboratorijās, kā arī klienta laboratorisko analīžu rezultātiem.