Lietošanas noteikumi

I. Pielietojums
1. Šo pakalpojumu sniegšanas vispārīgos noteikumus (turpmāk – „PSVN”) SIA J. S. Hamilton Baltic (turpmāk –„JSHB”), kuras juridiskā adrese atrodas Rīgā, piemēro laboratorijas un ekspertu
pakalpojumiem, slēdzot līgumu ar klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, kā arī tādām organizatoriskām struktūrām, kas nav juridiskas personas (turpmāk – „Klienti”). Šos noteikumus bez izņēmuma piemēro visām darījumu attiecībām starp JSHB un tās Klientiem. Tos atceļ vienīgi ar rakstveida vienošanos par konkrēta pakalpojuma noteikumiem, kas noslēgta starp JSHB un Klienta pilnvarotu pārstāvi.
2. JSHB piedāvā tādus laboratorijas un ekspertu pakalpojumus kā audits, pārbaudes, drošības novērtēšana, paraugu piegādi no klienta, laboratorijas testi un analīzes, mērījumi un līdzvērtīgas
darbības.
3. Jebkuras izmaiņas šajos PSVN var izdarīt, noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos ar konkrētu Klientu, pretējā gadījumā tās uzskatāmas par spēkā neesošām. Pakalpojumu izbeigšana, kā arī
paziņojumi par vēlmēm un zināšanām, kas izriet no pušu juridiskajām attiecībām, tiek noformēti rakstveidā, pretējā gadījumā tie atzīstami par spēkā neesošiem. Minētie šo PSVN grozījumi
attiecas vienīgi uz pakalpojumu apjomu, par ko puses vienojušās. Visas PSVN izmaiņas stājas spēkā dienā, kad ar Klientu noslēgts līgums.
4. Visas juridiskās attiecības starp pusēm reglamentē Latvijas Republikas Civillikumus.
5. Ja kāda iemesla dēļ kāds no šiem PSVN ir uzskatāms par spēkā neesošu, pretlikumīgu vai nepiemērojamu, tas neietekmē pārējo PSVN spēkā esamību. Ja kāds no šiem PSVN ir uzskatāms par
spēkā neesošu, pretlikumīgu vai nepiemērojamu, puses to aizstāj ar tādu spēkā esošu noteikumu, kura formulējums iespējami precīzi atbilst pušu sākotnējiem nolūkiem.
II. Līgumu slēgšana, paziņojumi, trešo personu pakalpojumi, izpilde
1. Ikviena JSHB sniegtā pakalpojuma termiņš katru reizi tiek norādīts piedāvājumā.
2. JSHB vienojas ar Klientu par pakalpojuma sniegšanas metodēm un kārtību, pamatojoties uz Klienta norādījumiem un pamatnostādnēm, spēkā esošajiem standartiem, metodiku, paradumiem,
praksi un zinātību. Katra pasūtījuma saturu un apjomu JSHB vienmēr apstiprina pa e-pastu, tiklīdz pasūtījums no Klienta ir saņemts JSHB. Pasūtījuma pieņemšana nav jāsaprot kā JSHB
pienākums sasniegt konkrētu rezultātu.
3. Ja nav citas vienošanās, JSHB neatbild par informācijas, skaidrojuma vai viedokļa sniegšanu. Ja tomēr informācija, skaidrojums vai viedoklis tiek sniegti, tie uzskatāmi par nesaistošiem
ierosinājumiem.
4. Lai izpildītu šajos PSVN vai atsevišķos līgumos paredzēto pasūtījumu, JSHB ir tiesības nodot pasūtīto pakalpojumu trešām personām, ko JSHB uzskata par atbilstoši kvalificētām un kompetentām to izpildīt. JSHB pilnībā atbild par visām darbībām, ko veic minētās trešās personas tā, it kā tās būtu veikusi pati.
5. Klients apņemas pēc vajadzības iepriekš sniegt visus nepieciešamos norādījumus par pasūtījumu, lai to varētu efektīvi izpildīt. Turklāt Klients nodrošina JSHB pārstāvjiem piekļuvi precēm,
transportlīdzekļiem, noliktavām utt., ja tas ir vajadzīgs pasūtīto uzdevumu izpildei, un pasūtījuma izpildes telpu atbilstību visiem spēkā esošajiem arodveselības un drošības noteikumiem.
6. Ja Klients pieprasa iesniegt testēšanas pārskatu/sertifikātu trešajai personai, JSHB nav atbildīga attiecībā pret šādu personu. Trešās personas nevar pretendēt uz tiesībām pret JSHB vai tās
apakšuzņēmējiem, ja šīs tiesības izriet no tā, ka minēto personu rīcībā ir testēšanas pārskats/sertifikāts.
7. Klients var kopēt testēšanas pārskatu/sertifikātu tikai un vienīgi pilnā apjomā, atspoguļojot visu testēšanas pārskatu/sertifikātu.
III. Apmaksas nosacījumi
1. Veicot pirmreizējo pasūtījumu, tiek veikts avansa maksājums 100% apmērā pirms pasūtījuma izpildes.
2. Ja nav citas vienošanās, visi rēķini ar iekļautu PVN, ko izrakstījusi JSHB pēc pasūtījuma izpildes, ir jāapmaksā 14 dienu laikā no to izrakstīšanas brīža. Visas cenas, kas norādītas JSHB spēkā esošajā cenrādī, ir neto cenas.
3. Norēķinu datums ir datums, kad summa ieskaitīta JSHB bankas kontā.
4. Ja Klients laikā neveic maksājumu, JSHB var aprēķināt Klientam maksimāli piemērojamo procentu summu par maksājuma kavējumu. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Klientu no
līgumsaistību izpildes.
5. Ja nav citas vienošanās, JSHB ir tiesības uz atlīdzību vai citiem maksājumiem par sniegtajiem pakalpojumiem, tiklīdz tie ir izpildīti.
6. JSHB patur sev tiesības paaugstināt cenu, ja ir radušies neparedzēti izdevumi Klienta iesniegto paraugu specifisko īpašību dēļ, par kurām nebija zināms, pieņemot pasūtījumu. Turklāt cenas var paaugstināt, ja pasūtījuma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas spēkā esošajā likumdošanā un to dēļ pieaug JSHB izdevumi, kas ir vajadzīgi pasūtījuma izpildei.
7. JSHB ir tiesības pirms pasūtījuma izpildes vai tā izpildes laikā pieprasīt priekšapmaksu, kas veicama 3 dienu laikā, no brīža, kad par to paziņots Klientam.
8. Ja pasūtījuma izpildi nevar turpināt vai pabeigt tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no JSHB, Klients atlīdzina JSHB proporcionāli darba apjomam, kas izpildīts pirms to apturēšanas. Šādā gadījumā JSHB nav atbildīga par pasūtījuma neizpildi.
IV. Termiņi
1. Pieņemot pasūtījumu, JSHB saskaņo ar Klientu konkrētus pasūtījumu izpildes termiņus. Minētos termiņus var mainīt, pusēm rakstveidā iepriekš vienojoties. Saskaņotie termiņi nav pilnībā saistoši JSHB, ja Klients pirms pasūtījuma izpildes nesadarbojas tā, lai pasūtījumu varētu pareizi izpildīt. Šādā gadījumā galīgo izpildes termiņu atliek atbilstoši aizkavēšanās ilgumam, ko izraisījusi Klienta rīcība vai bezdarbība.
2. Ja JSHB neievēro termiņus, Klients attiecīgā pakalpojuma izpildei atvēl papildu laiku, kas nevar būt īsāks par 50% no iepriekš paredzētā izpildes laika. Minētais papildu laiks tomēr nevar pārsniegt pakalpojuma izpildei sākotnēji paredzēto laiku.
3. Visus iebildumus par izpildes kvalitāti Klients iesniedz rakstveidā 14 dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas par pasūtījuma izpildi. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka pakalpojuma rezultāti pieņemti bez jebkādiem iebildumiem.
V. Atbildība
1. JSHB var uzņemties atbildību vienīgi tad, ja Klients pierāda, ka ir nodarīts kaitējums JSHB vainas dēļ. JSHB atbildība pret Klientu sakarā ar pretenzijām par Klienta finansiāliem vai cita veida
zaudējumiem, kas radušies tiešā vai netiešā saistībā ar sniegto pakalpojumu, neatkarīgi no to rakstura nevar pārsniegt desmitkārtīgu atlīdzību par attiecīgo pakalpojumu vai 10 000 eiro (desmit
tūkstošus eiro). Ja atlīdzība saistīta ar virkni atsevišķu darbību un pretenzijas rodas attiecībā uz vienu no tām, šajā punktā minētā kompensācija, uz kuru pamatojoties aprēķina atlīdzības summu, ir kompensācija, ko piemēro vienīgi minētajai darbībai.
2. JSHB profesionālā darbība ir civiltiesiski apdrošināta.
VI. Paraugi
1. Klients uzņemas visu risku un izdevumus par paraugu nogādāšanu JSHB norādītajā vietā. Iepriekšminētos noteikumus nepiemēro, ja JSHB saņem no Klienta paraugu materiālu atsevišķi
saskaņotā laikā un vietā. Ja Klients piegādā paraugus pa pastu vai izmanto kurjera pakalpojumus, Klients ir atbildīgs par paraugu iepakošanu atbilstoši parauga marķējumam, īpašībām un/vai
JSHB norādījumiem, ja tādi ir. Visus bīstamos materiālus, kā arī toksiskas un kaitīgas vielas, drīkst piegādāt, iepriekš vienojoties ar JSHB par piegādes nosacījumiem.
2. Lai garantētu JSHB un tās darbinieku drošību, pirms nosūtīt un nodot bīstamas vielas, Klientam ir redzamā veidā jāmarķē nosūtāmo paraugu iepakojums atbilstoši Eiropas Nolīgumā par bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) vai citos nacionālajos vai starptautiskajos noteikumos, kuri ir spēkā attiecībā uz bīstamu preču pārvadāšanu un ar tām saistītu citu pakalpojumu sniegšanu par bīstamu vielu, bīstamu maisījumu un dažu citu maisījumu iepakojuma marķēšanu. Klients ir pilnībā atbildīgs par JSHB vai tās darbiniekiem nodarīto kaitējumu iepriekšminēto pienākumu neizpildes dēļ.
3. Klients ir pilnībā atbildīgs par kaitējumu, kas radies paraugu bīstamo vai kaitīgo īpašību dēļ, ja Klients nav iepriekš rakstveidā brīdinājis JSHB par risku, kas saistīts ar piegādātajiem paraugiem,
kas uzskatāmi par bīstamām vielām saskaņā ar 2. punktā minētajiem noteikumiem.
4. Testēšanas pārskats attiecas vienīgi uz piegādātā parauga parametriem, nevis uz visu preču kopumu, ja vien pasūtījumā nav ietverta paraugu ņemšana, vidējo rādītāju noteikšana un analīze.
5. Testēšanas pārskats/sertifikāts attiecas vienīgi uz rezultātiem, faktiem un apstākļiem, kas konstatēti pakalpojuma sniegšanas laikā un vietā.
6. Ja nav citas vienošanās, JSHB paraugi nav jāglabā ilgāk par vienu mēnesi no to ņemšanas/saņemšanas brīža, ja vien parauga īpašību dēļ nav noteikts īsāks termiņš. Paraugu materiālu, kas nav
izmantots vai apstrādāts pakalpojuma sniegšanas gaitā, uzglabā vai iznīcina uz Klienta rēķina, ja vien puses nav vienojušās citādi. Ja paraugu materiāls ir uzskatāms par īpašiem atkritumiem,
JSHB var uz Klienta rēķina nosūtīt to atpakaļ Klientam.
VII. Izpildes pārtraukšanas tiesības
1. Rodoties pamatotām šaubām par Klienta maksātspēju, JSHB var uzņemties pasūtījuma izpildi tikai ar nosacījumu, ka Klients apmaksā visas iepriekšējās summas, kas pienākas JSHB par iepriekš veikto pasūtījumu izpildi, par kuriem izrakstītie rēķini ar iekļautu PVN nav samaksāti, un to termiņš ir beidzies.
VIII. Autortiesības un konfidencialitāte
1. JSHB nepārprotami patur sev visas autortiesības uz atzinumiem, ekspertu slēdzieniem, testēšanas pārskatiem un analīzi, kas sagatavoti pēc Klienta pieprasījuma un kuriem var piemērot
autortiesības.
2. Analīžu rezultātus un līdzīgu informāciju, kas iegūta, izpildot pasūtījumu, JSHB atklāj vienīgi Klientam, ja vien puses nevienojas par citādu rīcību, īpaši ja Klients nav rakstveidā piekritis iepriekšminētos dokumentus darīt pieejamus trešām personām.
3. Puses ir atbildīgas par otras puses profesionālo noslēpumu neizpaušanu, kas ir konfidenciāla informācija līguma darbības laikā un pēc tā izbeigšanas.
4. Ar profesionālo noslēpumu saprot jebkuru tehnisku, tehnoloģisku, organizatorisku, personisku vai citu informāciju, ko neatklāj sabiedrībai un kas attiecas uz kādu no pusēm un to uzņēmumiem, informāciju, kurai ir saimnieciska vērtība un kuras konfidencialitāti puses ievēro arī JSHB izpildītā Klienta pasūtījuma darbības jomā.
5. Informāciju, kas ir profesionāls noslēpums, puses nedrīkst paziņot, darīt pieejamu, izmantot, publicēt utt. publiskās uzstāšanās reizēs, konferencēs vai mācībās, ja tas nav iepriekš rakstiski saskaņots.
IX. Noslēguma noteikumi
1. Visus strīdus, kas izriet no šiem PSVN vai saskaņā ar tiem noslēgtiem līgumiem, risina JSHB reģistrētās adreses vietējās kompetences tiesā.
2. PSVN un saskaņā ar tiem noslēgtos līgumus reglamentē Latvija